ผู้บริหารโรงเรียนรุจิรพัฒน์

ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
---------------------------
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1743284
E-Mail : poj2504@gmail.com