ผู้บริหารโรงเรียนรุจิรพัฒน์

ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน