Blog

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิและองค์กร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานองคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานองคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ และคณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิร่วมกตัญญู โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่เชิญสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือการจัดเตรียมสถานที่เชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะนาวศรี โดยมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิร่วมกตัญญู โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ และคณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์ นำน้ำสมุนไพรร่วมทำบุญทอดกฐิน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ และคณะครูโรงเรียนรุจิรพัฒน์ นำน้ำสมุนไพรร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม และร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ วัดห้วยม่วง

แสดงความยินดีในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ครู คศ.1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ แสดงความยินดีกับ ครูจิตตวัฒนา มีมงคล ครูกัตติกา ชัชวาลปรีชา และครูจีรวรรณ ชัยวิเศษ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ครู คศ.1

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาความสะอาดภายในวัดห้วยม่วง เพื่อจัดเตรียมสถานที่งานทอดกฐิน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาความสะอาดภายในวัดห้วยม่วง เพื่อจัดเตรียมสถานที่งานทอดกฐิน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

มอบเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF Thailand)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ มอบเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF Thailand)

นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยกับชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยกับชุมชน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรุจิรพัฒน์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน