แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุจิรพัฒน์