หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาบุคลากร

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
แนวทางนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา