การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนอัตรากำลัง

การพัฒนาครูและบุคลากร

การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

การมอบหมายหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา