กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายโอภาส แซ่อุ้ย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรศิริ กลิ่นบำรุง
ครู คศ.1

นายวรัญญู สีสดดี
ครู คศ.1

นายมงคล สุนทรีรัตน์
ครูผู้ช่วย