กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเอกลักษณ์ ทองเสมียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพนิดา พุ่มพวง
ครู คศ.1

นางสาววิชชุตา กีไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวนัทวัน ทองคำ
ครู คศ.1

นายไกรศร พาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัมรินทร์ เล้งคำ
ครูผู้ช่วย