กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี

นายภูชิต ศิริเอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอาทิมา อุ่นจิต
ครูผู้ช่วย