วิสัยทัศน์ (Vision)
   “นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้ทัดเทียมกับภาษาถิ่น เรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเน้นการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียงตามแนววิถีพุทธ

 พันธกิจ (Mission)

      1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
      2.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      3.บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
      4.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
      5.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
      6.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพโดยยึดแนวทางของหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย (Goal)

                  จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และการบริหารที่มีคุณภาพ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง