กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัทธนันท์ เกียรติ์ภูมิพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปิยนุช อินทรดิบ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐพร ทองไทย
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา อุทจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพนา แย้มขยาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา ทนทาน
ครูผู้ช่วย