ครูอัตราจ้าง

นางสาวิตตรี บางวัด
ครูอัตราจ้าง

Mr.Suryadi Putra
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิมล น้อยไทย
ครูอัตราจ้าง

นายสมัย พุเบาะ
ครูอัตราจ้าง

นายธาดา แก้วสัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวยุพาพรรณ บูมา
ครูอัตราจ้าง

นางอนงค์ สว่างจิตร
ครูอัตราจ้าง
(ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น)