ลูกจ้างชั่วคราว

นางศุจีภรณ์ คงศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ