ระบบลงทะเบียนเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (Ruji_WiFi)

หมายเหตุ

ชื่อผู้ใช้ (User Name) : เลขประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน (Password) : รหัสที่ท่านกำหนด

***เฉพาะครู และบุคลากร โรงเรียนรุจิรพัฒน์***