กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัทธนันท์ สีวลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวเกวลี หลวงเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัส ศิริพนาวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวชนาภา สุดสาคร
ครู คศ.1

นางสาวนิศารัตน์ พูนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑา มานะกิจ
ครูผู้ช่วย

นายมงคลวัฒน์ อาศัยนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัตติกา ชัชวาลปรีชา
ครูผู้ช่วย