กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัตรา ดอกไม้เทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายภูมินทร์ ขุนเณร
ครู คศ.1

นายสกล เที่ยวพราย
ครู คศ.1

นางสาวสุวนันท์ ชุ่มสวัสดิ์
ครู คศ.1

IMG_0284

นายวิเชียร นาคเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนานันท์ เอี่ยมโยธา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษาสิริ ประเสริฐจิตร
ครูผู้ช่วย