ผลงานและความภาคภูมิใจ

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 12 9 21
อนุบาล 2/2 11 10 21