ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตั้งอยู่หมู่บ้านพัฒนาตนเองชายแดนไทย – พม่า บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อว่า โรงเรียนห้วยม่วง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508  โดยคุณประหยัด  เนียมสกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัทเหมืองแร่ราชบุรีจำกัดได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนงานเหมืองแร่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

            ต่อมาเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2513 พลตำรวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  อธิบดีกรมตำรวจ ซึ่งเป็นประธานบริษัทเหมืองแร่ราชบุรีจำกัดได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวร และเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและส่งมอบให้กับรัฐบาลด้วยตนเอง 

            สภาพปัจจุบันโรงเรียนรุจิรพัฒน์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ