ตารางสอนครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

นางสาวจีรวรรณ

ชัยวิเศษ

2

นางสาวสุภาภรณ์

บริบาล

3

นางสาวนิศารัตน์

พูนประเสริฐ

4

นางสาววีรพร

สระเพิ่มพูน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

นางสาวบุษรารัตน์

พลอยบุษย์

2

นางสาวนภัส

ศิริพนาวัฒน์

3

นางสาวกัตติกา

ชัชวาลปรีชา

4

นางสาวกันตนา

รอดคำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

นางสาวสุวนันท์

ชุ่มสวัสดิ์

2

นายมงคล

สุนทรีรัตน์

3

นางสาวมณฑา

มานะกิจ

4

นางสาวเกษร

ปลิดดอก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

นายมงคลวัฒน์

อาศัยนา

2

นางสาวอุษาสิริ

ประเสริฐจิตร

3

นางสาววิจิตรา

อุทจันทร์

4

ว่าที่ร.ต.หญิงจิตรา

วรภากุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

นางสาวอาทิมา

อุ่นจิต

2

นายทัศน์พล

เทียนดำ

3

นายสกล

เที่ยวพราย

4

นายกฤชฐา

ปรีชาส่องแสงลาภ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

นางสาวเพ็ญนภา

ทนทาน

2

นางสาวจริยา

คำเกลี้ยง

3

นางสาวอัมรินทร์

เล้งคำ

4

นางสาวเกวลี

หลวงเพชร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1

นายสมบูรณ์

สิทธิทองจันทร์

2

นางพัทธนันท์

เกียรติ์ภูมิพัฒน์

3

นายวิเชียร

นาคเขียว

4

นางสาวชนาภา

สุดสาคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1

นายภูมินทร์

ขุนเณร

2

นางสาวพรพนา

แย้มขยาย

3

นายชัยรัตน์

สันธนภัทรพงศ์

4

นายโอภาส

แซ่อุ้ย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

นางสาวจิตตวัฒนา

มีมงคล

2

นางสาวชนานันท์

เอี่ยมโยธา

3

นางสาวปิยนุช

อินทรดิบ

4

นางสาวพัทธนันท์

สีวลี

ครูพิเศษ

1

นายสุชาติ

หมื่นรักษ์

2

นายศิลาภัฐ

สร้อยประเสริฐ

3

นายไกรศร

พาลี

4

นายสมบูรณ์

เตียนขุนทด

5

นายรัฐพงษ์

นวลขาว

6

นางสาวภัทรานิษฐ์

มะเอียง

7

นางสาวณัฐศุภางค์

อรุณฉาย

8

นายอานันท์

เจริญสุข

9

นายพงศธร

ผลโภชน์

10

นายสมัย

พุเบาะ

11

นายจตุรันต์

ฤทธิ์ไท

12

นายธาดา

แก้วสัมฤทธิ์

13

นายอนุวัฒน์

สว่างศรี

14

นางอนงค์

สว่างศรี

ครูปฐมวัย

1

นางชนรดา

ชัยมงคล

2

นางสาวกัญญาภัทร

แย้มพรหม

3

นางสาววิมล

น้อยไทย

4

นางสาวยุพาพรรณ

บูมา