กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมบูรณ์ สิทธิทองจันทร์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง จิตรา วรภากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร ปลิดดอก
ครูผู้ช่วย

นายทัศน์พล เทียนดำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรวรรณ ชัยวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตตวัฒนา มีมงคล
ครูผู้ช่วย