จำนวนนักเรียน

ชั้นชายหญิงรวมครูประจำชั้นเบอร์โทร
อนุบาล 2/19615นางสาววิมล น้อยไทย098-3598849
อนุบาล 2/211617นางชนรดา ชัยมงคล089-5483455
รวมอนุบาล 2201232
อนุบาล 3/1141125นางสาวยุพาพรรณ บูมา092-3547363
อนุบาล 3/2141125นางสาวกัญญาภัทร แย้มพรหม085-1723211
รวมอนุบาล 3282250
รวมก่อนประถม483482
ประถมศึกษาปีที่ 1/1191635นางสาวจีรวรรณ ชัยวิเศษ098-5850906
ประถมศึกษาปีที่ 1/2201434นางสาวสุภาภรณ์ บริบาล098-2549083
ประถมศึกษาปีที่ 1/3191534นางสาวนิศารัตน์ พูนประเสริฐ088-9076872
ประถมศึกษาปีที่ 1/4181634นางสาววีรพร สระเพิ่มพูล093-5811146
รวมประถมศึกษาปีที่ 17661137
ประถมศึกษาปีที่ 2/1171734นางสาวบุษรารัตน์ พลอยบุษย์099-0063500
ประถมศึกษาปีที่ 2/2141933นางสาวนภัส ศิริพนาวัฒน์063-2424445
ประถมศึกษาปีที่ 2/3171734นางสาวกัตติกา ชัชวาลปรีชา063-9927049
ประถมศึกษาปีที่ 2/4181533นางสาวกันตนา รอดคำ082-2973470
รวมประถมศึกษาปีที่ 26668134
ประถมศึกษาปีที่ 3/1171330นางสาวสุวนันท์ ชุ่มสวัสดิ์092-2599184
ประถมศึกษาปีที่ 3/2151530นายมงคล สุนทรีรัตน์084-5622538
ประถมศึกษาปีที่ 3/3171330นางสาวมณฑา มานะกิจ083-4429539
ประถมศึกษาปีที่ 3/4171330นางสาวเกษร ปลิดดอก085-4894606
รวมประถมศึกษาปีที่ 36654120
ประถมศึกษาปีที่ 4/1211435นายมงคลวัฒน์ อาศัยนา094-2626972
ประถมศึกษาปีที่ 4/2161632นางสาวอุษาสิริ ประเสริฐจิตร098-5191569
ประถมศึกษาปีที่ 4/3131629นางสาววิจิตรา อุทจันทร์062-8027376
ประถมศึกษาปีที่ 4/4161632ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตรา วรภากุล093-2198477
รวมประถมศึกษาปีที่ 46662128
ประถมศึกษาปีที่ 5/1121224นางสาวอาทิมา อุ่นจิต081-9416636
ประถมศึกษาปีที่ 5/2151126นายทัศน์พล เทียนดำ087-9887173
ประถมศึกษาปที่ 5/318725นายสกล เที่ยวพราย061-6435853
ประถมศึกษาปีที่ 5/4141428นายกฤชฐา ปรีชาส่องแสงลาภ098-2565991
รวมประถมศึกษาปีที่ 55944103
ประถมศึกษาปีที่ 6/1171633นางสาวเพ็ญนภา ทนทาน095-4982791
ประถมศึกษาปีที่ 6/2121830นางสาวจริยา คำเกลี้ยง081-9416636
ประถมศึกษาปีที่ 6/3171330นางสาวอัมรินทร์ เล้งคำ093-1915893
ประถมศึกษาปีที่ 6/4161228นางสาวเกวลี หลวงเพชร087-1617126
รวมประถมศึกษาปีที่ 66259121
รวมประถมศึกษา395348743
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1121729นายสมบูรณ์ สิทธิทองจันทร์090-7854369
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2141630นางพัทธนันท์ เกียรติ์ภูมิพัฒน์099-0018709
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3111829นายวิเชียร นาคเขียว092-6914923
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4121729นางสาวชนาภา สุดสาคร083-3171877
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 14968117
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1171835นายภูมินทร์ ขุนเณร061-9419367
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2151631นางสาวพรพนา แย้มขยาย085-6753638
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3151732นายชัยรัตน์ สันธนภัทรพงศ์064-5544193
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4171330นายโอภาส แซ่อุ้ย098-4919046
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 26464128
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1151126นางสาวจิตตวัฒนา มีมงคล093-3945463
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2151631นางสาวชนานันท์ เอี่ยมโยธา061-4506653
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3171431นางสาวปิยนุช อินทรดิบ092-2754151
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4121729นางสาวพัทธนันท์ สีวลี094-9411400
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 35958117
รวมมัธยมศึกษา172190362
รวมทั้งหมด6155721,187