จำนวนนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้นชายหญิงรวมครูประจำชั้นเบอร์โทร
อนุบาล 2/19817นางสาววิมล น้อยไทย098-3598849
อนุบาล 2/211617นางชนรดา ชัยมงคล089-5483455
รวมอนุบาล 2201434
อนุบาล 3/1101121นางสาวยุพาพรรณ บูมา092-3547363
อนุบาล 3/2131023นางสาวกัญญาภัทร แย้มพรหม085-1723211
รวมอนุบาล 3232144
รวมก่อนประถม433578
ประถมศึกษาปีที่ 1/1161329นางสาวจีรวรรณ ชัยวิเศษ098-5850906
ประถมศึกษาปีที่ 1/2151328นางสาวสุภาภรณ์ บริบาล098-2549083
ประถมศึกษาปีที่ 1/3151530นางสาวนิศารัตน์ พูนประเสริฐ088-9076872
ประถมศึกษาปีที่ 1/4171330นางสาววีรพร สระเพิ่มพูล093-5811146
รวมประถมศึกษาปีที่ 16354117
ประถมศึกษาปีที่ 2/1181533นางสาวบุษรารัตน์ พลอยบุษย์099-0063500
ประถมศึกษาปีที่ 2/2201434นางสาวนภัส ศิริพนาวัฒน์063-2424445
ประถมศึกษาปีที่ 2/3181432นางสาวกัตติกา ชัชวาลปรีชา063-9927049
ประถมศึกษาปีที่ 2/4181634นางสาวกันตนา รอดคำ082-2973470
รวมประถมศึกษาปีที่ 27459133
ประถมศึกษาปีที่ 3/1171734นางสาวสุวนันท์ ชุ่มสวัสดิ์092-2599184
ประถมศึกษาปีที่ 3/2151934นายมงคล สุนทรีรัตน์084-5622538
ประถมศึกษาปีที่ 3/3171633นางสาวมณฑา มานะกิจ083-4429539
ประถมศึกษาปีที่ 3/4161632นางสาวเกษร ปลิดดอก085-4894606
รวมประถมศึกษาปีที่ 36568133
ประถมศึกษาปีที่ 4/1181230นายมงคลวัฒน์ อาศัยนา094-2626972
ประถมศึกษาปีที่ 4/2151530นางสาวอุษาสิริ ประเสริฐจิตร098-5191569
ประถมศึกษาปีที่ 4/3161430นางสาววิจิตรา อุทจันทร์062-8027376
ประถมศึกษาปีที่ 4/4151227ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตรา วรภากุล093-2198477
รวมประถมศึกษาปีที่ 46453117
ประถมศึกษาปีที่ 5/1191433นางสาวอาทิมา อุ่นจิต081-9416636
ประถมศึกษาปีที่ 5/2161531นายทัศน์พล เทียนดำ087-9887173
ประถมศึกษาปที่ 5/3121830นายสกล เที่ยวพราย061-6435853
ประถมศึกษาปีที่ 5/4141731นายกฤชฐา ปรีชาส่องแสงลาภ098-2565991
รวมประถมศึกษาปีที่ 56164125
ประถมศึกษาปีที่ 6/1121123นางสาวเพ็ญนภา ทนทาน095-4982791
ประถมศึกษาปีที่ 6/2131124นางสาวจริยา คำเกลี้ยง081-9416636
ประถมศึกษาปีที่ 6/317724นางสาวอัมรินทร์ เล้งคำ093-1915893
ประถมศึกษาปีที่ 6/4141327นางสาวเกวลี หลวงเพชร087-1617126
รวมประถมศึกษาปีที่ 6564298
รวมประถมศึกษา383340723
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1181735นายสมบูรณ์ สิทธิทองจันทร์090-7854369
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2191837นางพัทธนันท์ เกียรติ์ภูมิพัฒน์099-0018709
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3191635นายวิเชียร นาคเขียว092-6914923
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4162036นางสาวชนาภา สุดสาคร083-3171877
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 17271143
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1101727นายภูมินทร์ ขุนเณร061-9419367
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2121527นางสาวพรพนา แย้มขยาย085-6753638
มัธยมศึกษาปีที่ 2/391827นายชัยรัตน์ สันธนภัทรพงศ์064-5544193
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4111526นายโอภาส แซ่อุ้ย098-4919046
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 24265107
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1161531นางสาวจิตตวัฒนา มีมงคล093-3945463
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2151631นางสาวชนานันท์ เอี่ยมโยธา061-4506653
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3141630นางสาวปิยนุช อินทรดิบ092-2754151
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4181331นางสาวพัทธนันท์ สีวลี094-9411400
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 36360123
รวมมัธยมศึกษา177196373
รวมทั้งหมด6035711,174