กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมบูรณ์ เตียนขุนทด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจริยา คำเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ บริบาล
ครูผู้ช่วย